مهندس محمد رضیئی

مدیریت وی آی پی لایف 

مهندس مرجان مالک

مدیریت وی آی پی لایف

مهرناز مافی

کارشناس ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت-۵

شیما حسن زاده

کارشناسی ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت-۹

ساحل سودی

کارشناس ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت-۹۸۶

نیلوفر مه

کارشناس تغذیه
از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت-۸

فرناز جعفرپور

کارشناس ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت-۵

سمیرا فردوسی

کارشناس ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

نادیا گرجی

کارشناس ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت- ۶

نسیم پیرهادی

کارشناس ارشد تغذیه
از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
با شماره نظام پزشکی ت-۶